Hotel Central Den Bosch:  www.hotel-central.nl

Princée Partyservice Helvoirt:  www.princeepartyservice.nl

Jheronimus Bosch Art Center Den Bosch: www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Feestcafé Lalalaa Den Bosch: www.lalalaa.nl

Stadsherberg 't Pumpke Den Bosch: www.hetpumpke.nl

Stadscafé De Basiliek Den Bosch: www.stadscafedebasiliek.nl

Ristorante Vita Verde Den Bosch: www.vitaverderistorante.com

Café Banier Den Bosch: www.facebook.com/BanierDenBosch

Café De Boulevard, Den Bosch: http://www.cafedeboulevard.nl/